Agroprogress 2017

21. nov 2017
Holiday Inn Trnava

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

„Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020? Sebestačné? Bezpečné? Funkčné?...“

 

 Registrácia účastníkov:   8:30 - 9:00

 

OBSAHOVÉ BLOKY:  

1. BLOK:   9:00 – 10:30

Slovenské poľnohospodárstvo v SPP po roku 2020 – zmeny, ktoré sa formujú a vyjednávajú už dnes

Ing. Juraj Kožuch PhD. - generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry   
                                       
 Aká je vyjednávacia pozícia slovenského poľnohospodárstva v SPP EÚ a Plánované zmeny v slovenskom poľnohospodárstve – stratégia a vízia slovenského poľnohospodárstva do a po roku 2020.
Ing. Jiří Šír -                   námestník ministra zemědelství Českej republiky -
                                        Vízia českého poľnohospodárstva a jeho postavenie v SPP po roku 2020 - Kam smeruje poľnohospodárska prvovýroba globálne a v Strednej Európe
Dr. Fazekas Sándor  -   minister poľnohospodárstva Maďarskej republiky
                                       
Možnosti rozvoja vidieka a poľnohospodárskej výroby v Strednej Európe – maďarské poľnohospodárstvo po roku 2020 v priestore SPP EÚ.
Ing. Milan Semančík -   predseda SPPK – Potrebné zmeny v sektore pôdohospodárstva z pohľadu SPPK do a po roku 2020.     
                                        
Potrebné zmeny v sektore pôdohospodárstva z pohľadu SPPK do a po roku 2020.            

PRESTÁVKA - Coffee break

2. BLOK:   11:00 – 12:30 

Ekonomika rezortu pôdohospodárstva, opatrenia a procesy, ktoré rezort ozdravia a privedú k očakávanej prosperite

Emil Macho - generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava
                   
 „Prečo sú niektoré podniky prvovýroby úspešné i napriek zložitej situácii rezortu? Aké nástroje a procesy aplikujú pri riadení svojich podnikov? Akú pomoc a podporu očakávajú a potrebujú od svojho rezortu?

Národné, makroekonomické podmienky pre úspešné riadenie rezortu ako celku a podnikov poľnohospodárskej výroby v podmienkach globálneho trhu a Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ - moderované diskusné fórum za účasti:

Ing. Gabriela Matečná - ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Marian Jurečka - minister zemědelství ČR
Dr. Fazekas Sándor  - minister poľnohospodárstva MR
Emil Macho - generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava
Ing. Jaromír Matoušek - UniCredit Bank Slovakia a.s.

OBED

3. BLOK: 13:30 – 15:30

Strategické riadenie a rozhodovanie pre dlhodobú prosperitu podniku prvovýroby     

Ing. Viera Tóthová - riaditeľka Renomia Agro a experti z poisťovníctva:  Riadenie rizík - nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov - poisťovňa ako spojenec poľnohospodára.
Ing. Radovan Mik - Tatrabanka a.s., - Banka ako spojenec, banka ako finančný poradca, banka ako koordinátor finančnej politiky podniku poľnohospodárskej politiky.
JUDr. Jaroslav Puškáč -   generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MPaRV SR
                                            
„Aktuálne a pripravované zmeny legislatívy vo vzťahu k poľnohospodárskej pôde a ich dopad na stabilitu nájomných vzťahov.“
JUDr. Pavol Vargaeštok - advokát/konateľ Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.:  "Novela zákona  č. 504/2003 Z.z. - ohrozenie fungovania poľnohospodárskych podnikov alebo príležitosť pre mladých farmárov?"
                                            Konkrétne príklady ohrození a príležitostí  pre podniky prvovýroby z hľadiska aplikácie novely Zákona 504/2003 Z.z.

Ing. Artur Bobovnický CSc. - riaditeľ sekcie inovácii a medzinárodnej spolupráce Slovenská inovačná a energetická agentúra – Inovačná stratégia a politika SR, príležitosti využiť inovačné projekty v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva.

DISKUSIA   

TOMBOLA

16:00 – ZÁVER KONFERENCIE

* zmena programu vyhradená

Ing. Juraj Kožuch PhD. - generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Ing. Jiří Šír -  námestník ministra zemědělství Českej republiky 

Dr. Fazekas Sándor - minister poľnohospodárstva Maďarskej republiky
Ing. Milan Semančík - predseda SPPK
Emil Macho - generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava
Ing. Viera Tóthová - Renomia Agro
Ing. Jaromír Matoušek - UniCredit Bank Slovakia a.s.
Ing. Radovan Mik - Tatrabanka a.s.   
JUDr. Jaroslav Puškáč - generálny riaditeľ Sekcie Legislatívy MPaRV SR
JUDr. Pavol Vargaeštok - advokát/konateľ Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
Ing. Artur Bobovnický CSc. - riaditeľ sekcie inovácii a medzinárodnej spolupráce, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu
účastnícky poplatok
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Podobné podujatia